Za poslední rok se spousta věcí nejen ve školství změnila. Těmto změnám se nevyhnul ani průběh státních závěrečných zkoušek. Jak budou zkoušky probíhat a co je povinností každého studenta? To se dozvíte v následujících odstavcích.

 Pro povolení účasti na státnicích je nutné dodržovat přísná hygienická opatření. Student se musí před konáním zkoušky prokázat „bezinfekčností“ a to jedním z těchto způsobů:

 negativním testem na COVID-19 (POC antigenním nebo RT-PCR testem, ne starším než 48 hodin)

– pokud student prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, od prvního pozitivního antigenního či RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní a toto doloží,

certifikátem vystaveným Ministerstvem zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé očkovací látky v případě dvoudávkového schématu SPC uplynulo nejméně 14 dní a toto doloží a stejně tak uplynulo nejméně 14 od aplikace první dávky v případě jednodávkového schématu SPC.

 Studenti mají dále možnost nechat se před zahájením SZZ interně testovat v prostorách EkF VŠB-TUO, a to před SZZ do 23.5.2021 v pondělí a v úterý, vždy od 8-13:30 hodin, nebo v průběhu SZZ od 24.5 – 11.6.2021, vždy od pondělí do středy od 7:00-12:00 hodin. Testy se provádí v budově A, učebna A100. Po prodělaném testu student obdrží potvrzení o výsledku testu, kterým následně prokáže svou bezinfekčnost. Test je prováděn formou antigenního testu ze slin a má platnost 7 dní. Pokud si student tuto možnost zvolí a vyjde mu test negativní, postupuje takto. Pokud vyjde test pozitivní, je nutné postupovat
takto. V případě, že je studentův test pozitivní, je povinen informovat o tom EKF VŠB-TUO a opustit prostory fakulty.

 Student je povinen se svou bezinfekčností prokázat již při vstupu do budovy na vrátnici. Přítomnost studentů před místností, ve které bude zkouška probíhat, je povolena 10 min. před časem stanoveným dle rozpisu. Po vstupu do místnosti student losuje 3 otázky ze státnicových otázek, každou z jiného okruhu a následně má 5 minut na jejich přípravu (doporučuje se napsat si k jednotlivým otázkám krátkou osnovu, kterou bude následně rozvíjet). Následuje ústní obhajoba závěrečné práce, která bude i letos probíhat bez prezentace v PowerPointu. Po úspěšném obhájení závěrečné práce probíhá samotná zkouška z předmětů.

Po celou dobu přítomnosti v prostorách fakulty je student povinen nosit ochranné prostředky, jako respirátor FFP2/KN95, dezinfikovat si ruce, nosit rukavice a dodržovat minimálně dvou metrové rozestupy.

 Všem studentům přejeme hodně zdaru u zkoušek!