V pondelok 7.9.2020 sa pán dekan Spáčil prihovoril študentom prostredníctvom živého videa, kde vysvetľoval problematiku tohtoročných promócií. Na  začiatok vyzdvihol výsledky záverečných skúšok, ktoré boli v porovnaní s minulým rokom o niečo lepšie a to i napriek krátkemu času na prípravu a náročným okolnostiam.

Keďže sám zastáva názor, že promócie sú akousi zaslúženou odmenou nielen pre študentov, ale aj pre ich rodičov a blízkych, zaujala Ekonomická fakulta jednoznačný postoj, že pokiaľ to situácia dovoľuje, nie je dôvod na to, aby sa táto slávnosť zrušila. Zo začiatku však nič nebolo isté a preto sa dlho pohrávali s myšlienkou či sa tento rok promócie vôbec uskutočnia. Nakoniec sa zo všetkých siedmich fakúlt rozhodli  usporiadať tradičné promócie  len dve z nich a to práve Ekonomická a Stavebná fakulta.

Keďže sa jedná o akciu s veľkým počtom ľudí,  oproti minulým rokom sa zaviedlo hneď niekoľko zmien a pravidiel, ktoré vychádzajú z nariadenia rektora v spolupráci s Krajskou hygienickou stanicou, a ktoré budú musieť účastníci dodržiavať.

Medzi hlavné obmedzenia patrí maximálny počet všetkých zúčastnených – promovať môže naraz maximálne 50 absolventov, pričom po minulé roky sa tieto čísla pohybovali v rozmedzí od 60 až do 80. Obmedzený je aj počet rodinných príslušníkov a platí, že každý študent môže pozvať najviac ďalších šiestich ľudí. Z rovnakých dôvodov sa zníži aj počet členov vedeckej rady, namiesto obvyklých 18 členov, sa ich zúčastní najviac 6.

Jedným z nariadení, ktoré významne zasiahnu nielen čerstvých absolventov, je zrušenie každoročnej tradície nosenia talárov. Deje sa tak práve z hygienických dôvodov, nakoľko sú k dispozícii len dve sady talárov, ktoré si študenti požičiavali a za súčasných okolností by sa museli po každom použití dezinfikovať, čo nie je možné stihnúť vzhľadom na časový harmonogram.

Za samozrejmé sa považuje aj nosenie rúšok po celú dobu trvania promócií, jedinou výnimkou, kedy si ich absolventi môžu zložiť dole, je počas preberania diplomu.  Vynechá sa tiež formálne podávanie rúk a pri prednášaní sľubov, sa dotknete insígnie len symbolicky.

Zároveň, všetci zúčastnení  budú musieť odovzdať prehlásenie, ktoré by malo byť zverejnené v dostatočnom časovom predstihu. Aby sa predišlo stretu zúčastnených z rôznych skupín, vchádzať do budovy sa bude cez parkovisko VŠB u novej auly popri vrátnici, kde už budú čakať referentky, ktorým sa budú prehlásenia odovzdávať. Z iných miest vstup umožnený nebude.

Zloženie skupín by malo byť zverejnené najneskôr 10.9.2020. Predbežné dátumy uskutočnenia magisterských promócií sú 15.9.2020 a 16.9.2020, bakalárskych 16.9.2020.

Dekan Spáčil vo svojom príhovore dôrazne žiada tých, ktorý sa na promócie ešte neprihlásili, no mali by o ne záujem, aby tak učinili čo najskôr a taktiež apeluje na dôsledné dodržiavanie všetkých nariadení.  V jeden deň sa môže v aule počas promócií vystriedať až 1400 ľudí a je aj vs našom záujme chrániť nielen seba ale aj ostatných.

Zdroj úvodní fotografie: Pixabay.com